logo
18459studenten
57%vrouw

18227 voltijd studenten
224 deeltijd studenten
8 duale studenten

276opleidingen
cursussen
0associate degrees
56bacheloropleidingen
220masteropleidingen

Meer over

Studievoorlichting

Onderwijsmarketing
Comeniuslaan 6
6525 HP Nijmegen

e: studievoorlichting@ru.nl
t: (024) 361 23 45 (opt
w: % website

De Radboud Honours Academy biedt de meest getalenteerde en ambitieuze studenten van de Radboud Universiteit de kans een extra en uitdagend programma te volgen.

numerus fixus

Voor sommige opleidingen komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Er moet dan geloot worden (opleidingen met een numerus fixus).

Bij de Radboud Universiteit vallen de volgende opleidingen hieronder:
 • Geneeskunde
 • Biomedische wetenschappen
 • Tandheelkunde
 • Psychologie

De aanmelding en plaatsing voor opleidingen met een numerus fixus wordt uitgevoerd door het CBAP (Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing van DUO (voorheen Informatie Beheergroep). DUO houdt je hiervan op de hoogte. Ongeveer medio juli ontvang je van de DUO bericht of je ingeloot bent of niet. Zie ook het tijdschema van de DUO (rechts).


collegegelden

Dit is een indicatie, controleer het bij de instelling.

De studiekeuzecheck biedt je de mogelijkheid, nog ruim vóór de start van de bacheloropleiding, te reflecteren op je gemaakte studiekeuze. Na aanmelding bij Studielink krijgen alle aanstaande studenten van de Radboud Universiteit een digitale vragenlijst voorgelegd.

Op basis hiervan wordt een beperkt aantal aanstaande studenten door de opleiding uitgenodigd voor een gesprek. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan ga je samen met de opleiding na of je verwachtingen van de opleiding realistisch zijn.

Als je na dit gesprek je keuze wil heroverwegen, dan kun je begeleiding krijgen van het Studiekeuze- en loopbaancentrum van de Radboud Universiteit. De studiekeuzecheck biedt je op deze wijze ondersteuning bij het maken van de juiste studiekeuze en een voorspoedig studiesucces.aanmelding en inschrijving

Ga je voor het eerst studeren, ben je ouderejaars, begin je aan een HBO-schakel of ander doorstoomprogramma, aan een minor of een master of kom je een bijvak volgen, dan meld je je aan bij Studielink.

Controleer of je nog aan aanvullende eisen moet voldoen en/of een toelating moet aanvragen. In alle gevallen kun je de aanmelding in Studielink al wel indienen. Ook aanstaande bachelor studenten met een buitenlandse vooropleiding melden zich aan bij Studielink (zie ook 'Toelating' (rechts)).
Studielink houdt je via de e-mail op de hoogte van het verloop van je inschrijvingsverzoek. Ook kun je gevraagd worden aanvullende documenten op te sturen. Houd dus je mailbox in de gaten.internationalisering

Het onderwijs van de Radboud Universiteit wordt steeds internationaler. Dat uit zich in een groeiend aanbod van Engelstalige (research)masters, een toenemend internationale studentenpopulatie en curricula die in een internationale context op elkaar afgestemd worden.

Buitenlandse studenten weten hun weg naar de Radboud Universiteit te vinden. In toenemende mate zijn deze studenten afkomstig van partners waarmee de Radboud Universiteit goede afspraken maakt over onderwijsprogramma's en randvoorwaarden voor uitwisseling. Ook de researchmasters zijn een uitstekend middel om een internationale leeromgeving te creëren. Deze researchmasters werven internationale topstudenten die, samen met de Nederlandse studenten, een belangrijke impuls vormen voor de kwaliteit van de opleiding.handicap en studie

Studeren met dyslexie, chronische (psychische) ziekte of andere lichamelijke functiebeperking (verder kort genoemd handicap)

Onder handicap vallen alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang.

Hieronder vallen:
 • visuele, auditieve en motorische handicaps;
 • stoornissen in de taal en spraak (o.a. dyslexie)
 • chronische & psychische ziektes (o.a. in het uithoudingsvermogen, in het geheugen-/concentratie-vermogen, in orgaanfuncties; epilepsie, reuma, M.E., zware migraine, kleine lengte, whiplash, RSI etc.)

Uitgangspunten
De Radboud Universiteit Nijmegen heeft als uitgangspunt dat studenten met een handicap zo veel mogelijk in staat moeten worden gesteld om met succes een opleiding te kunnen volgen. Hierbij mogen ze niet beperkt worden door een gebrek aan voorzieningen. Zij stelt zich ten doel een onderwijsinstelling te zijn die goed toegerust is voor studenten met een handicap.
Dit betekent meer concreet dat:

 • Studenten met een handicap voorlichting krijgen over regelingen en mogelijkheden die specifiek voor hen bestaan
 • De Radboud Universiteit expertise ter beschikking stelt met betrekking tot de ondersteuning bij de studie voor studenten met een functiebeperking
 • De Radboud Universiteit aanspreekbaar is voor het aanbieden van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een zo volwaardig mogelijk functioneren als student aan de Radboud Universiteit.
 • De Radboud Universiteit aanspreekbaar is voor de toegankelijkheid van gebouwen.sport

Het Universitair Sportcentrum is al 40 jaar actief op de campus. Het Sportcentrum heeft een breed aanbod van sportprogramma's.

Van de vroege ochtend tot de late avond kun je bij het sportcomplex terecht, om je te bekwamen in vrijwel alle takken van sport.

Docenten van het USC verzorgen cursussen op verschillende niveaus. De lessen duren vijftig of tachtig minuten. Je geeft je vooraf op voor een reeks van negen of tien lessen; let daarbij op de inschrijfperiodes.

Inloopuren maken geen deel uit van een reeks van lessen; iedere les staat op zichzelf. Ideaal voor diegene die incidenteel wil sporten, op tijdstippen die het best uitkomen. Opgave vooraf is niet noodzakelijk; op vertoon van de sportkaart kun je deelnemen. Ook deze lessen duren 50 minuten. Alle lessen Bewegen op Muziek (BOM) worden als inloopuur aangeboden. Zo is er elke donderdag Zumba XLbacheloropleidingen

Een studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar en een masteropleiding van een of twee jaar. Het eerste jaar (de propedeuse) is een inleiding op het vakgebied.

In de jaren daarna verdiep je je steeds verder in het vakgebied. Na het bachelorexamen krijg je een diploma.

Bij elke bacheloropleiding van de Radboud Universiteit hoort in ieder geval één masteropleiding die er inhoudelijk naadloos op aansluit. In deze master kun je zonder extra eisen instromen. Als je binnen je bachelor bepaalde keuzevakken hebt gevolgd, kun je ook vaak doorstromen naar een andere master. Met een bachelordiploma is het bovendien mogelijk om een master te gaan volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.Algemene open dagen

Onderwijslocaties